SDI -utbildning

 Strength Deployment Inventory

SDI® är en kartläggning som hjälper oss i vårt sätt att relatera till andra människor. Det skapar förståelse för hur våra bakomliggande värderingar påverkar våra beteenden och relationer, och vilken styrka olikheter är.

Om workshoppen genomförs med hela gruppen, skapas en gemensam plattform med ett gemensamt språk. Det ger också större förståelse för varandra. Dessa ökade insikter skapar både förutsättningar och lust att föra reflektiva samtal,  grunden för tillit, bättre relationer och gruppens utveckling.

Utbildningens målsättning:
Få insikt om egna motivationsmönster och hur de påverkar vårt beteende. Bli medveten om hur vi fungerar med andra människor och varför. Ökad självinsikt om egna styrkor i relationer med andra.

En utbildning med SDI skräddarsys lämpligen för en till tre utbildningsdagar. Kan göras i kombination med Fönsterspelet. Genom kartläggningen uppnås större förståelse för:

  • Varför du beter dig som du gör
  • Bli medveten om att ditt förhållande till andra människor kan förändras om du befinner mig i konflikt
  • De sätt du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på.
  • Vad som orsakar inre konflikter för dig
  • Varför du tycker att vissa relationer och livssituationer är givande och andra inte
  • Hur du kan umgås effektivt med olika människor i olika livssituationer
  • Hur du accepterar att ta emot och hur du ger konstruktiv feedback
  • Hur du undviker onödigt stressande situationer.