Grupputveckling

Grupputveckling

I en fungerande grupp bidrar samtliga till att 1 + 1 blir mer än 2, och man har förmågan att dra nytta av varandras styrkor. Om relationerna inte fungerar, gör inte heller gruppen det. 

En bra grundplåt för ett bättre samarbete är om samtliga i gruppen har en förståelse för grupprocessen, för vikten av goda relationernas och för god kommunikation – med öppenhet och effektiv feedback. 

Alltför ofta gör vi tolkningar om våra medmänniskor utifrån vår egen bild om hur världen ser ut. Resultatet blir missförstånd, onödiga konflikter och i slutänden sämre prestationer. Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverar beteendena hos olika människor, kan vi utveckla vår kommunikationsförmåga och lära oss hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt. SDI® kartlägger drivkrafterna bakom beteendet och ger insikter om hur våra bakomliggande värderingar påverkar våra beteenden och relationer.

Parallellt med att individerna utvecklas, lever varje grupp sitt eget liv. Hanteras inte utvecklingen rätt kan medarbetare bli motarbetare. Med en gemensam förståelse för grupputveckling kan alla bidra till att underlätta processen för bli ett effektivt team. Nyckeln heter effektiv feedback, ett verktyg för att förstå hur andra uppfattar mig och hur mitt sätt att agera påverkar andra. Feedback är en verklig gåva för att kunna bli mer framgångsrik!

Öppenhet är dock inget som går att framtvinga. Det måste erövras i samspel mellan människor och behöver uppmuntras och skyddas av ledningen.

Läs mer om hur du kan utveckla din grupp eller ditt team