Ekonomiska belöningar minskar motivationen

Pengar minskar vår moti-vation

Yttre belöningar urholkar vår känsla av att själv kontrollera genomförandet av en aktivitet. Därför är bonusar och ekonomiska lockbeten kontraproduktiva och urholkar den starka drivkraft som vi får av intern motivation. Det är inre belöningar som gör att vi människor gör saker av egen lust och vilja. Och det vet vi ju alla att det brukar gå bättre då.

Denna teori utvecklas i amerikanen Daniel Pinks utmärkta bok Drivkraft, som väckte stor uppmärksamhet när den kom 2010. I ett inlägg i SvD 18 mars 2012 framförs samma tankar och slutsatser av Håkan Salwén, filosofie doktor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.

Sawén menar att en person som drivs av intern motivation ägnar sig åt en aktivitet för att den upplevs som stimulerande eller rolig. Det som förstärker vår känsla av att själv behärska en aktivitet ökar vår interna motivation - och tar sig uttryck i sökandet efter fler utmaningar och upptäckandet av nya och kreativa lösningar.

Den som drivs av extern motivation engagerar sig istället i en aktivitet för att den leder till någon form av belöning, som inte hör till själva aktiviteten – t ex pengar. Yttre belöningar urholkar därför vår känsla av att själv kontrollera eller behärska vårt planerande, påbörjande och genomförande av en aktivitet. Vi får en känsla av att vara styrd av andra och vårt fokus flyttas därmed från aktiviteten till den yttre belöningen. Vi genomför aktiviteten för belöningens skull, inte för att vi själva behärskar den och finner den utmanande, intressant eller rolig. Och vår interna motivation minskas!

Omfattande forskning visar att barn som blir belönade för att teckna – eller att hjälpa annan att lösa en uppgift – blir mindre motiverade att senare teckna – eller hjälpa andra – än de som inte belönats!

Det finns också gott om vetenskapliga belägg för att de som får ekonomiska belöningar (utöver lönen) för att utföra kvalificerade arbetsuppgifter blir mindre motiverade att ägna sig åt dem. Sambandet är särskilt starkt om arbetsuppgifterna är intellektuellt utmanande.

Sawéns slutsats är därför att bonus undergräver den interna motivationen.

Alla vi som fått arbeta i en vinnande företagskultur – som Vings – kan skriva under på detat. Vi tog ansvar, gjorde lite mer än vad som förväntades av oss och sökte ständigt överträffa oss själva med innovationer och kreativa lösningar. Av egen lust och vilja, driven av en inre motivation.

Låt oss hoppas att även beslutsfattarna i näringslivet inser att de ekonomiska resultaten blir bättre utan bonusar – och bäst i företagskulturer där medarbetare och chefer bidrar för att de vill och har lust!!

Läs hela inlägget http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bonus-ett-sanke-for-motivationen_6933239.svd

Bookmark the permalink.

Comments are closed.